Yue Liao

 • Master
 • Research Direction:
  visual reasoning
  semantic segmentation
 • liaoyue@iie.ac.cn

Zhen Wei

 • Master
 • Research Direction:
  semantic segmentation
 • weizhen@iie.ac.cn

Ruihe Qian

 • Master
 • Research Direction:
  object detection
  instance segmentation
 • qianruihe@iie.ac.cn

Lejian Ren

 • Master
 • Research Direction:
  object detection
  visual reasoning
 • renlejian@iie.ac.cn

Renda Bao

 • Master
 • Research Direction:
  segmentation
  GANs
 • baorenda@iie.ac.cn

Guanghui Ren

 • Master
 • Research Direction:
  human parsing
  object detection
 • renguanghui@iie.ac.cn

Defa Zhu

 • Master
 • Research Direction:
  knowledge based visual understanding
 • zhudefa@iie.ac.cn

Chen Gao

 • Master
 • Research Direction:
  GANs
  semantic segmentation
 • gaochen@iie.ac.cn

Shaofei Huang

 • Master
 • Research Direction:
  semantic segmentation
  visual reasoning
 • huangshaofei@iie.ac.cn

Tianrui Hui

 • Master
 • Research Direction:
  semantic segmentation
  visual reasoning
 • huitianrui@iie.ac.cn

Han Huang

 • Master
 • Research Direction:
  visual reasoning
  segmentation
 • huanghan@buaa.edu.cn

Wentao Jiang

 • Master
 • Research Direction:
  GANs
 • taogelose@outlook.com

Zitian Wang

 • Master
 • Research Direction:
  segmentation
  visual reasoning
 • 15061112@buaa.edu.cn

Quan Liu

 • Master
 • Research Direction:
  GANs
  visual reasoning
 • liuquan2049@buaa.edu.cn