Journal Papers

Attentive Excitation and Aggregation for Bilingual Referring Image Segmentation
Qianli Zhou#, Tianrui Hui#, Rong Wang*, Haimiao Hu, Si Liu*(#Equal contribution)
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 2021
Discriminative Triad Matching and Reconstruction for Weakly Referring Expression Grounding
Mingjie Sun, Jimin Xiao, Enggee Lim, Si Liu, John Yannis Goulermas
TPAMI 2021
Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2021
Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li
TPAMI 2021
PSGAN++: Robust Detail-Preserving Makeup Transfer and Removal
Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Ran He, Jiashi Feng, Bo Li, Shuicheng Yan
TPAMI 2021
Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu*, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu
TCSVT 2021

Conference Papers

Confidence-aware Non-repetitive Multimodal Transformers for TextCaps
Zhaokai Wang(undergraduate), Renda Bao, Qi Wu, Si Liu*
AAAI 2021
Reformulating HOl Detection as Adaptive Set Prediction
Mingfei Chen#, Yue Liao#, Si Liu*, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian
CVPR 2021
Room-and-Object Aware Knowledge Reasoning for Remote Embodied Referring Expression
--Oral
Chen Gao#, Jinyu Chen#, Si Liu*, Luting Wang, Qiong Zhang, Qi Wu
CVPR 2021
Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation
Tianrui Hui#, Shaofei Huang#, Si Liu*, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang
CVPR 2021
General lnstance Distillation for Object Detection
Xing Dai, Zeren Jiang, Zhao Wu, Yiping Bao, Zhicheng Wang, Si Liu, Erjin Zhou
CVPR 2021
Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing
--Oral
Tianfei Zhou, Wengguan Wang, Si Liu, Yi Yang, Luc Van Gool
CVPR 2021