Journal Papers

Attentive Excitation and Aggregation for Bilingual Referring Image Segmentation
Qianli Zhou#, Tianrui Hui#, Rong Wang*, Haimiao Hu, Si Liu*(#Equal contribution)
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST)
Discriminative Triad Matching and Reconstruction for Weakly Referring Expression Grounding
Mingjie Sun, Jimin Xiao, Enggee Lim, Si Liu, John Yannis Goulermas
TPAMI

Conference Papers

Confidence-aware Non-repetitive Multimodal Transformers for TextCaps
Zhaokai Wang(undergraduate), Renda Bao, Qi Wu, Si Liu*
AAAI 2021
Reformulating HOl Detection as Adaptive Set Prediction
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu*, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian
CVPR 2021
Room-and-Object Aware Knowledge Reasoning for Remote Embodied Referring Expression --Oral
Chen Gao, Jinyu Chen, Si Liu*, Luting Wang, Qiong Zhang, Qi Wu
CVPR 2021
Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation
Tianrui Hui, Shaofei Huang, Si Liu*, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang
CVPR 2021
General lnstance Distillation for Object Detection
Xing Dai, Zeren Jiang, Zhao Wu, Yiping Bao, Zhicheng Wang, Si Liu, Erjin Zhou
CVPR 2021
Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing --Oral
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Si Liu, Yi Yang, Luc Van Gool
CVPR 2021